REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU na portalach społecznościowych FACEBOOK i INSTAGRAM oraz w sklepie internetowym

“WYGRAJ WEEKEND W GÓRACH”

Z DNIA 14 Listopada

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest M&M ZPUH Monika Golicka, z siedzibą w Grabowie nad Prosną na ul. 3 Maja 8
  (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez portal Facebook i Instagram. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie facebook – SNUGGY-Cool Women Wear Snuggy oraz instagram- Snuggy_pl (zwanej dalej “Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka i Instagrama;
  5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub Instagram;
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę – dla jednej osoby wyłonionych w sposób wskazany w §6.
 2. Nagrodą jest weekend dla dwóch osób (dwie doby) w luksusowym apartamencie w Szklarskiej Porębie przy ulicy Kilińskiego 8. Pobyt nie obejmuje wyżywienia i dojazdu.
 3. Informacja o nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, Instagrama na profilu organizatora
 4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzcy mogą zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook, Instagram na profilu Organizatora pod adresem Snuggy_pl oraz na stronie sklepu internetowego
 2. Konkurs trwa od dnia 18 listopada godz. 20:00. do 20 grudnia godz. 23:59

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  1. Zrobić zamówienie dowolnych produktów za minimum 200 zł w sklepie internetowym Snuggy.pl wraz z uiszczeniem ceny za zakupiony towar, widoczne na rachunku bankowym organizatora.
  2. wykazanie aktywności w mediach społecznościowych, tj. polubienie zdjęcia i komentarz na wybranym kanale instagram lub facebook
  3. zaproszenie do zabawy 3 innych osób
 2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem Snuggy- cool women wear snuggy oraz instagram Snuggy_pl
 3. Uczestnik konkursu który zwróci towar będzie usunięty z listy uczestników konkursu

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i dobrowolny, wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook, Instagram.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu, a także na podstawie losowania
 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń organizator wyłoni jednego zwycięzcę
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 2 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie portalu społecznościowego facebook, instgram
 7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – …. wiadomości prywatnej lub na email snuggy.biuro@gmail.com z następującymi danymi:
  1. imię i nazwisko
  2. adres korespondencyjny
  3. numer telefonu
  4. adres mailowy
 8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 9. Przyznana w konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi po 15 dniach kalendarzowych od dnia otrzymania przez organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
 10. Nagroda zostanie wysłana na koszt organizatora jako wiadomość na adres email wskazany przez uczestnika.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  2. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada. i obowiązuje do momentu wykorzystania nagrody
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
CzechEnglishGermanPolishRussian

Pin It on Pinterest